En 2008 i fruit de la unió de les empreses Nous Productes Ceràmics, S.A. i Euroatomizado, S. a. naix GRUP EUROATOMIZADO convertint-se a partir d'aqueix moment en el major grup a nivell nacional i internacional en el disseny, desenvolupament, fabricació i comercialització de composicions ceràmiques.

L'àmplia experiència del seu equip humà en el procés ceràmic, unit als nostres alts estàndards de qualitat i a la major capacitat productiva del sector, han portat al fet que el nostre grup experimente un important creixement i a adquirir una posició de lideratge en el mercat, la qual cosa ens permet una adaptació total a les necessitats dels nostres clients.

Missió:

Satisfer les necessitats del sector ceràmic a nivell nacional i internacional en tot el referent a composicions ceràmiques amb vocació d'innovació, servei i creant valor afegit als nostres clients.

Visió:

Ser reconegut a nivell mundial com a empresa líder en la fabricació de composicions ceràmiques.

Valors:

Innovació
Compromís
Treball en Equip
Orientació al client
Excel·lència
Integritat

Ofertes de treball

Descripció:

Fer les tasques de manteniment correctiu derivades del preventiu i de resolució d'avaries dels equips, màquines i instal·lacions a fi d'assegurar la qualitat del producte elaborat, la integritat ambiental, l'eficiència energètica i la seguretat i salut dels treballadors.

Funcions Específiques:
1. Fer les tasques de manteniment correctiu derivades del preventiu que li siguen assignades.
2. Resoldre les avaries que li siguen assignades.

Formació:

1.- CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR ELECTRICITAT, MECÀNICA O ELECTROMECÀNICA AMB EXPERIÈNCIA MÍNIMA DE 3 ANYS.
2.- EGB O EQUIVALENT AMB EXPERIÈNCIA MÍNIMA DE 3 ANYS EN UN LLOC DE SIMILARS CARACTERÍSTIQUES.
- CONEIXEMENTS BÀSICS
- CORREU ELECTRONIC I INTERNET
- OFFICE NIVELL USUARI

Condicions:

Lloc estable.
Jornada de dilluns a diumenge amb els descansos establits.
Torns rotatius (Matí, vesprada, nit).

Fer les tasques de manteniment preventiu, evolutiu i resolució d'avaries dels equips, màquines i instal·lacions, a fi d'assegurar la qualitat del producte elaborat, la integritat ambiental, l'eficiència energètica i la seguretat i salut dels treballadors.

Funcions Específiques:
1. Fer les tasques de manteniment preventiu que li siguen assignades.
2. Resoldre les avaries que li siguen assignades.
3. Fer les tasques de manteniment evolutiu que li siguen assignades.

Formació:

1.- CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR ELECTRICITAT, MECÀNICA O ELECTROMECÀNICA AMB EXPERIÈNCIA MÍNIMA DE 3 ANYS.
2.- EGB o equivalent amb experiència mínima de 5 anys en un lloc de similars
característiques.

Condicions:

• Lloc estable.
• Jornada de dilluns a divendres.

Analitzar, connectar i extraure informació procedent de sistemes industrials per al seu emmagatzematge posterior en bases de dades amb la finalitat de desenvolupar i millorar l'automatització industrial de les plantes de treball.
Funcions Específiques:
− Analitzar la informació existent en els sistemes industrials i en les BBDD actuals.
− Realitzar les connexions oportunes per a poder extraure la informació.
− Extraure i guardar la informació requerida en BBDD SQL, MySQL o Access.
− Desenvolupament de programes i aplicacions per a noves màquines i línies automatitzades.
− Modificació i ampliació de programes en controladors existents.
− Desenvolupament de documentació tècnica (Informes, manuals d'usuari, etc.).
− Posada en marxa de sistemes automatitzats mitjançant PLC.
− Programació de PLCs, sobretot de la marca Omron i Siemens.
− Programació de SCADAs comercials (Rockwell FactoryTalk, iFIX).
− Programació avançada en .NET i Visual Basic.
− Programació de pantalles HMI.

Formació:

Enginyer tècnic industrial o Cicle Formatiu Grau Superior amb experiència mínima de 2 anys en un lloc de similars característiques.
Programació en .NET, Visual Basic.
Programació d'autòmats.

Condicions:

Lloc estable.
Jornada de dilluns a divendres.